O PRACOWNI

Pracownia Geoinżynierii i Sedymentologii powstała 1 stycznia 2020 r. z przekształcenia Pracowni Geologii Inżynierskiej i Geotechniki, której zespół połączył siły z naukowcami zajmującymi się sedymentologią. Tym samym powstał unikatowy w skali kraju zespół zajmujący się zagadnieniami z pogranicza nauk przyrodniczych i technicznych. Do głównych zagadnień naukowo-badawczych podejmowanych obecnie w Pracowni należą:

  • badania wpływu procesów geologicznych na właściwości inżynierskie gruntów, w tym wykorzystania procesów naturalnych do wzmocnienia podłoża budowlanego;
  • analiza wykorzystania zaawansowanych badań geotechnicznych in situ (CPTU, DMT, SDMT) do oceny parametrycznej i modelowania środowiska gruntowego;
  • badania procesów eolicznych, ich uwarunkowań, natężenia i skutków, z wykorzystaniem nowatorskich metod badawczych.

Naukowcy Pracowni zdobywali swoje doświadczenie zarówno w dziedzinie nauk przyrodniczych jaki i technicznych. Są członkami organizacji naukowych oraz gremiów doradczych i stowarzyszeń zawodowych, m. in.: Komisji Dokumentacji Geologiczno-inżynierskich przy Ministrze Środowiska RP, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Komisji Nauk o Ziemi przy o. Poznańskim PAN, Sekcji Geotechniki i Budownictwa Podziemnego przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Dysponują również bogatym doświadczeniem praktycznym, będąc autorami wielu dokumentacji geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.

Zespół Pracowni jest także współorganizatorem cyklicznych seminariów międzynarodowych, z których ostatnie – „6th International Workshop on in-situ and laboratory characterization of OC subsoil”, odbyło się jesienią 2017 r.

Kadra Pracowni prowadzi zajęcia dydaktyczne na pięciu kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych na UAM: Geologia, Gospodarka wodna, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Zarządzanie środowiskiem, realizując takie przedmioty, jak: Geologia inżynierska, Gruntoznawstwo, Mechanika gruntów, Budownictwo, Fundamentowanie, Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie, Sedymentologia. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Pracowni są promotorami licznych prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych, z zakresu geologii, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej oraz architektury krajobrazu. Zajęcia projektowe oraz prace dyplomowe realizowane są m. in. z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego GEO5.